Twój koszyk

Regulamin składania zamówień

określający zasady składania i realizacji zamówień złożonych poprzez witrynę https://mojadestylarnia.pl należącą do przedsiębiorstwa Manufaktura Beczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

I. WSTĘP

1.1. Witryna internetowa pod adresem  https://mojadestylarnia.pl stanowi własność i prowadzona jest przez przedsiębiorstwo mojadestylarnia.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, posiadające nadane odpowiednio numery: KRS – 0000904285, NIP – 5252865707, REGON – 389142879. 

1.2. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny, o której mowa w ust. 1.1 (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług, znajdujących się w ofercie mojadestylarnia.pl sp. z o.o. (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących alkoholi oraz do wsparcia obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej Towarów, w tym napojów alkoholowych, wybranych innych produktów i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień.

1.3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep (punkt sprzedaży) znajdujący się w Stanicy, adres: Stanica 4, 57-130 Przeworno, tel. +48 735 468 969, email: sklep@mojadestylarnia.pl

1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady korzystania z Witryny;
 2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
 3. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
 4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
 5. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

1.6. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu (np. komputer PC, tablet, smartphone), powiązanych z siecią Internet przez sieciową usługę https z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies,
 2. dostęp do sieci Internet,
 3. posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej.

1.7. Zakazuje się Użytkownikowi korzystającego z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie, a także ich powielania bez podania źródła informacji w formie hiperlinka do strony źródłowej.

1.8. Witryna przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat.

1.9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem przekierowania znajdującego się na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub utrwalić innymi metodami.

1.10. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy zapoznać się z Regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.11. Postanowienia Regulaminu wiążą zarówno Sprzedawcę, jak i Klienta.

 • Składając zamówienie w Witrynie Klient wyraża zgodę na wszelkie postanowienie wynikające z niniejszego Regulaminu.
 • Towary prezentowane w Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie adresowane do potencjalnych Klientów zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.14. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa,
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.15. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
 2. dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.14. Regulaminu.

1.16. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

II. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – mojadestylarnia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, KRS – 0000904285, NIP – 5252865707, REGON – 389142879. 
 2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem: https://mojadestylarnia.pl
 3. Sklep – punkt sprzedaży znajdujący się w miejscowości Stanica, adres: Stanica 4, 57-130 Przeworno, telefon +48 735 468 969, dostępny od 8.00 do 16.00, e-mail: sklep@mojadestylarnia.pl;
 4. Regulamin – dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający szczegółowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Witrynie;
 5. Towary – towary prezentowane w Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 6. Klient – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży będący: pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobą prawną bądź jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 7. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145, 1495, z późn. zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287, z późn. zm.);
 11. Prawa autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288, z późn. zm.);
 12. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę;
 13. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 14. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Witrynie;
 15. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Witryny;
 16. Strona produktowa – strona w Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
 17. Dzień roboczy – dzień w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 18. Pełnomocnik – pełnoletnia osoba działająca wyłącznie na rzecz i w imieniu Klienta, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towarów zakupionych w Witrynie.

III. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zmówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Sklepie (punkcie sprzedaży).

3.3. Umowa sprzedaży zawierana jest na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Stroną przedmiotowej umowy nie jest natomiast Pełnomocnik, który w imieniu Klienta dokonuje odbioru zakupionych w Witrynie Towarów.

3.4. Wybór zamówionych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

 1. zamówionych Towarów;
 2. jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych Towarów;
 3. wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa;
 4. dodatkowych kosztów, (jeśli występują);
 5. wybranej metody płatności;
 6. czasu i sposobu działania Pełnomocnika;

3.7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru osobiście albo przez osobę pełnoletnią w Sklepie (punkcie sprzedaży). Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

3.8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną dokonanego przez Klienta Zamówienia.

3.10. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia w ciągu 3 trzech Dni roboczych, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia w pierwszych trzech Dniach Roboczych.

3.11. Odmowa przyjęcia Zamówienia następuje wówczas, gdy:

 1. zamówiony Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, pomimo iż w Witrynie widniała informacja, że jest dostępny;
 2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwość co do ich prawdziwości;
 3. Klient nie odebrał Towaru objętego poprzednio dokonanym Zamówieniem;
 4. wystąpiły zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu;

3.12. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na odmowę przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) informując Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar; zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności; wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.13. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest nie wcześniej niż w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówienia. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3.15. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, poprzez dokonanie samodzielnej aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów opakowania lub odbioru przez Pełnomocnika (chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone na Stronie produktowej w Witrynie), które to usługi są świadczone na życzenie Klienta przez Pełnomocnika tj. firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym w Witrynie.

4.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty pakowania i odbioru, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

4.3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru (nie dłużej niż 48h po złożeniu zamówienia) za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. Za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 2. Za pośrednictwem platformy płatniczej: eCard, dotpay, PayPal, PayU, Przelewy24; 
 3. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 4. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI o numerze: 07 1050 1012 1000 0090 8206 9544z podaniem następujących danych Sprzedawcy: mojadestylarnia.pl sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 
 • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Klient wybierający fakturę VAT jako dowód sprzedaży wyraża zgodę, aby wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

V. ODBIÓR TOWARÓW

5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie (punkcie sprzedaży) w Dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy o możliwości odbioru Zamówienia.

5.2. Klient może odebrać Towar osobiście albo za pośrednictwem innej, upoważnionej przez siebie osoby (Pełnomocnik). Pełnomocnikiem upoważnionym do Odbioru w imieniu Klienta może być osoba pełnoletnia, która nie ma zakazu, o którym mowa w pkt 3.7; firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub inna, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

5.3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru i dokonanie zapłaty. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.4. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub Pełnomocnikowi, przy czym, Klient zaznaczając w treści zmówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem Pełnomocnika, oświadcza że:

 1. upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi zakupionego przez Klienta Towaru;
 2. upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszelkich swoich danych osobowych, potrzebnych do dostarczenia zakupionego Towaru;

5.5. Zakupiony w Sklepie Towar dostarczany jest przez Pełnomocnika będącego firmą kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 5 Dni Roboczych. Czas jest liczony od momentu zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. Regulaminu;

5.6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności Pełnomocnika, będącego firmą kurierską sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.

5.7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia, paragonem lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez Pełnomocnika, będącego firmą kurierską.

5.8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających Pełnomocnikowi, będącego firmą kurierską, dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ponownej dostawy równy będzie kosztowi dostawy przypisanej pierwotnemu Zamówieniu.

5.9. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną opłacone przez Klienta w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu, Konsument może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie:

 1. pisemnej – pocztą tradycyjną, na adres Sklepu: mojadestylarnia.pl sp. z o.o., Stanica 4, 57-130 Przeworno, 
 2. elektronicznej na adres e-mailem: sklep@mojadestylarnia.pl 

Wzór oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru w Sklepie.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

 1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczającym jest odesłanie Towarów przed jego upływem na adres Sklepu.

6.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu.

6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary – pomniejszoną o koszty związane z wynagrodzeniem Pełnomocnika, jeżeli dostarczenie zwracanych Towarów odbyło się za jego pośrednictwem.

6.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w chwili płatności za Zamówienie.

6.9. Przed i po odstąpieniu od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały otwarte.

6.10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorstwa).

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady Towarów, w zakresie uregulowanym w Kodeksie Cywilnym.

7.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient ma prawo złożyć reklamację.

7.3. Klient może zrealizować przysługujące mu uprawnienie do złożenia reklamacji w formie:

 1. pisemnej – pocztą tradycyjną, na adres Sklepu
 2. elektronicznej na adres e-mailem: sklep@mojadestylarnia.pl 

7.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia Sprzedawcy, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.6. Wymiana Towaru na zgodny z Zamówieniem lub wolny od wad fizycznych albo zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.1. Pozasądowe rozwiązanie sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, pod adresem ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław, strona https://wiih.ibip.wroc.pl/public/.

8.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest mojadestylarnia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

9.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. celu, okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorów danych, zawiera polityka prywatności i plików cookies zamieszczona w niniejszym dokumencie.

X. PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych w Witrynie https://mojadestylarnia.pl wygląd i kompozycji tej strony oraz zdjęcia, opisy Towarów, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody spółki mojadestylarnia.pl sp. z o.o. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Witrynie https://mojadestylarnia.pl będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem Zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

11.2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i składaniu Zamówień.

11.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych odpowiednich ustaw.

11.4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.5. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

11.6. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: https://mojadestylarnia.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wzor-formularza-odstapienia-od-umowy.pdf

0